dodatkowe programy edukacyjne

Podczas zajęć w naszym przedszkolu wykorzystujemy również bardzo lubiane przez dzieci dodatkowe programy edukacyjne.

Przyjaciele Zippiego

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, którego założeniem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych. Dzieci na zajęciach poznają sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz to, jak wykorzystać nabyte umiejętności w codziennym życiu, jak również doskonalić relacje z innymi ludźmi. Z założenia program nie koncentruje się na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership for Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji. W przedszkolu Nasze Dzieci program jest realizowany w najstarszej grupie przez panią psycholog.

Program „Chronimy Dzieci”

Program Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Nasze przedszkole otrzymało certyfikat „Chronimy Dzieci” przyznawany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Nasza placówka spełnia wysoki poziom standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a więc podejmuje wszelkie działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka.

Program „Necio.pl”

Program Necio.pl to projekt edukacyjny skierowany do dzieci w wieku 4-6 lat, poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Autorem tego programu jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Fundacją Orange w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet. Dzieci poprzez zabawę, rozwiązywanie ćwiczeń, naukę piosenek w łatwy sposób przyswajają wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu. W Przedszkolu Nasze Dzieci program prowadzi pani psycholog.

Programy proekologiczne oraz promujące zdrowe odżywianie

W naszym przedszkolu bardzo dużą wagę przykładamy do zdrowego odżywiania oraz postawy proekologicznej, dlatego też realizujemy szereg programów z powyższej tematyki. Głównym założeniem edukacji ekologicznej jest edukacja dzieci przedszkolnych z zakresu dbania o środowisko, w którym żyjemy oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. Nasze przedszkole poza zajęciami tematycznymi z obszaru ekologii pomaga dzieciom w rozwijaniu wrażliwości na piękno przyrody poprzez: obchody Dnia Ziemi, organizację „Eko rewii mody” ale także tworzenie prac plastycznych, w których wykorzystujemy odpady (Ekoludki). Edukacja ekologiczna przedszkolaków odbywa się
w każdej grupie wiekowej.

Program „Edukacja żywieniowa dla przedszkolaków”

Program przeznaczony jest dla dzieci pięcioletnich. Składa się ze scenariuszy zajęć, kart pracy i zajęć warsztatowych, które realizujemy w naszym przedszkolu. Dzieci uczą się kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych i wybierania zdrowych produktów. Czerpią radość z przygotowywania posiłków i ich spożywania. Doskonalą czynności samoobsługi oraz sprawność manualną. Kształtują w sobie szacunek do pracy własnej i innych. Podczas zajęć dzieci różnicują warzywa, owoce i inne produkty spożywcze. Odkrywają nowe smaki, zapach i struktury. Poznają zasady higieny pracy w kuchni oraz zasady zachowania się przy stole. Kroją, wyciskają i ważą. A co najważniejsze wzmacniają wiarę we własne możliwości i rozwijają umiejętność zgodnej współpracy z rówieśnikami.

Program „Czyste powietrze wokół nas”

Celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. W naszym przedszkolu realizowany jest przez wychowawców.

Edukacja medyczna cz. I „Ciało i zmysły” i cz. II „Problemy zdrowotne”

Celem edukacji medycznej jest nabywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do zachowania zdrowia własnego i innych. Tematyka zajęć dotyczy budowy ludzkiego ciała (kości, mięśnie, jama ustna i zęby, skóra), narządów wewnętrznych (serce, żołądek, płuca) oraz zmysłów (słuch, wzrok, dotyk, węch i smak). Razem z dziećmi podczas zajęć szukamy odpowiedzi i ciekawostek o budowie ciała człowieka. Naszymi pomocami są ilustracje i różne książki z zakresu edukacji medycznej. Dzieci dowiadują się, że każdy człowiek posiada szkielet zbudowany z wielu kości oraz mięśnie, które współpracując pozwalają nam poruszać się i wykonywać szereg zadań. Utrwalą wiedzę z zakresu higieny jamy ustnej i zębów.

Dowiadują się, że skóra człowieka spełnia bardzo ważne funkcje: ochrania przed szkodliwymi substancjami, zarazkami, a także przed wyziębieniem i przegrzaniem. Dzieci uświadamiają sobie, że należy dbać o to, co się jada, ponieważ niezdrowe pokarmy mogą powodować różnego rodzaju choroby.

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcenie dzieci do dbania o środowisko naturalne. W ramach programu przedszkole realizuje wybrane działania ekologiczne na podstawie przesłanych bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Każda grupa wiekowa ma możliwość uczestnictwa w programie. Przedszkolaki poznają zwierzęta i rośliny, uczą się dbać o naturę, a także doceniać rolę warzyw i owoców w prawidłowej diecie. Po zgłoszeniu się do programu i realizacji scenariuszy lekcyjnych zawartych w materiałach nasza placówka otrzymała Certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Program „Akademia Aquafresh”

Głównym założeniem programu „Akademia Aquafresh” jest zwrócenie uwagi dzieci na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. Program ma na celu zwiększenie wiedzy dzieci i świadomości dotyczących działań profilaktycznych prowadzących do uniknięcia problemów związanych z chorobą zębów, jaką jest próchnica, usprawnienie przez dzieci umiejętności prawidłowego mycia zębów po posiłkach oraz zmniejszenie się obaw i niechęci dzieci przed wizytą u stomatologa. W programie biorą udział wszystkie grupy wiekowe.

Program „Mamo, tato – wolę wodę”

Zadaniem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. Istotne dla naszego przedszkola jest wspieranie i kształtowanie postawy prozdrowotnej i proekologicznej. W działaniach naszej codziennej pracy uczymy dzieci jak ważna jest woda w naszym życiu oraz, że powinna znajdować się w naszej codziennej diecie. Temat ten podejmujemy wielokrotnie podczas zajęć odnośnie zdrowego żywienia.

Korzystamy z różnorodnych programów promujących bezpieczne zachowania wśród dzieci:

Program „Antosia uczy i ostrzega”

Program ma na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu lub życiu. W trakcie realizacji programu dzieci poznają zagrożenia z jakimi mogą się spotkać. Dzieci w naszym przedszkolu poznają jak prawidłowo reagować w obliczu zagrożenia pożarowego, burzy, zgubienia się w mieście, spotkania z nieznajomym, a także zapoznają się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego. Program ,,Antosia uczy i ostrzega” jest realizowany w każdej grupie wiekowej. W naszym przedszkolu podczas realizacji programu czytamy książeczki opisujące różne sytuacje/zagrożenia jakie napotyka bohaterka książki i wspólnie z dziećmi omawiamy je szukając strategii rozwiązania danego problemu.

Program „Chrońmy się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

Celem głównym programu jest podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych, poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym, uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze. Podczas realizacji programu nasze dzieci zdobywają wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożenia związanego z ugryzieniem przez pajęczaka. Poznają sposoby zapobiegania atakom kleszczy i ochrony przed przenoszonymi przez nie chorobami. Adresatami programu są dzieci wszystkich grup wiekowych, rodzice, opiekunowie i kadra pedagogiczna.

Program „Bezpieczne Dziecko Przygody Zetki i Zygzaka”

Jest to program przeznaczony do pracy z grupą pięciolatków. Program skupia się na poznaniu zasad bezpieczeństwa oraz ukształtowaniu u dzieci konieczności ich przestrzegania. Korzystamy z zawartych w nim scenariuszy zajęć, kart pracy oraz propozycji zajęć z filmami edukacyjnymi. Program umożliwia poznanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu, urządzeń elektrycznych, czy placów zabaw.

Pozwala uświadamiać dziecku niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów, przedstawia sytuacje zagrażające bezpieczeństwu oraz rozwija wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się na drodze oraz bezpieczeństwa podczas zabawy w domu i przedszkolu.
W naszym przedszkolu realizujemy program “Bezpieczne dziecko” poprzez prowadzenie zajęć o bezpieczeństwie z wykorzystaniem materiałów w nim zawartych. Korzystamy ze scenariuszy, plansz, kart pracy, filmów, które prosty sposób pokazują, jak można dbać o siebie i o innych.

Program „Bezpieczne Dzieciaki I”

Program „Bezpieczne Dzieciaki I” autorstwa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to zajęcia dla dzieci w wieku od 4 lat z zakresu profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego. Są to zajęcia profilaktyczne, które stają się okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważne jest, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie. Niniejszy scenariusz nie jest propozycją z zakresu edukacji seksualnej małych dzieci. Tematy poszczególnych bloków tematycznych dotyczą edukacji na tematy nietykalności miejsc intymnych, prawa do decydowania o własnej cielesności, mówienia „nie”, ujawniania niepokojących sekretów oraz szukania pomocy.

W Przedszkolu Nasze Dzieci program ten prowadzony jest przez panią psycholog.